Wspólnota Ewangelii w Skoczowie

Formularz RODO

1. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU

Ja niżej podpisany/a: na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2006r., nr. 90, poz. 631 z późn. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie nagrania mojego wizerunku na stronach internetowych (www), w publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji tylko i wyłącznie w celach związanych z działalnością Zboru Kościoła Zielonoświątkowego Wspólnota Ewangelii w Skoczowie. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia i materiały wideo nie naruszają moich dóbr osobistych. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne. Niniejsza zgoda dotyczy nagrań wideo oraz zdjęć z moim udziałem. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń z tytułu wykorzystania mojego wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu powyżej.

2. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia, daty chrztu wiary, numeru telefonu, adresu e-mail, w celach kontaktowych oraz informacyjnych przez Zbór Kościoła Zielonoświątkowego Wspólnota Ewangelii w Skoczowie.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że: 1) Administratorem Pani/Pana/ danych jest Pastor Zboru Kościoła Zielonoświątkowego Wspólnota Ewangelii w Skoczowie, ulica Stalmacha 24G, 43-430 Skoczów. 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Kościele Zielonoświątkowym możliwy jest pod adresem email: dudzinskid@gmail.com 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: umożliwienia skontaktowania się i przekazywania informacji związanych z działalnością Wspólnoty Ewangelii. 4) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO. 6) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych: w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia, daty chrztu wiary, numeru telefonu, adresu e-mail oraz w zakresie wizerunku jest dobrowolne.

Miejscowość i data
Imię i nazwisko
Czytelny podpis