Wspólnota Ewangelii w Skoczowie

Jak zaufać Jezusowi Chrystusowi?

W jaki sposób można nawiązać przyjaźń z Bogiem? Czekając na uderzenie błyskawicy? Poświęcając się bez reszty działaniom charytatywnym z pobudek religijnych? Stając się lepszym człowiekiem, tak by Bóg mógł nas zaakceptowaćW ŻADEN z tych sposobów. Bóg pokazuje nam wyraźnie w Biblii, jak możemy Go poznać.

Poniżej wyjaśniono, w jaki sposób możesz już teraz rozpocząć budowanie osobistej więzi z Bogiem…

Zasada pierwsza: 

Bóg cię kocha i ma dla twojego życia wspaniały plan

Bóg cię stworzył. Co więcej, Bóg tak bardzo cię kocha, że chce, byś Go znał i spędził z Nim całą
wieczność. Jezus powiedział: 

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (Ewangelia wg Jana 3, 16). 

Jezus przyszedł na świat po to, by każdy człowiek mógł zrozumieć Boga i poznać Go osobiście.
Tylko Jezus może nadać życiu znaczenie i cel.

Co zatem powstrzymuje człowieka od poznania Boga? ...

Zasada druga: 

Człowiek jest grzeszny i w konsekwencji oddzielony od Boga

Powodem, dla którego odczuwamy owo oddzielenie, odseparowanie od Boga, jest nasz grzech. Biblia mówi:

Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze” (Księga Izajasza 53, 6). 

 W głębi serca nasza postawa może polegać na czynnym buncie wobec Boga albo biernej obojętności w odniesieniu do Boga i Jego dróg. Obie postawy są przejawem tego, co Biblia nazywa grzechem. Konsekwencją grzechu w naszym życiu jest śmierć -- duchowe oddzielenie od Boga (List do Rzymian 6, 23). 

Nawet jeśli spróbujemy zbliżyć się do Niego przez własne wysiłki, nieuchronnie poniesiemy porażkę. Poniższy diagram ilustruje przepaść oddzielającą nas od Boga. Strzałki symbolizują podejmowane przez nas próby dotarcia do Boga o własnych siłach. Staramy się na przykład pełnić dobre uczynki albo zasłużyć na Bożą akceptację przez uczciwe życie lub przyjęcie określonego systemu moralnego. Jednak nasze starania nie są wystarczającym zadośćuczynieniem za nasz grzech.

W jaki sposób można zatem pokonać ową przepaść? ...

Zasada trzecia: 

Jezus Chrystus jest jedynym Bożym rozwiązaniem problemu grzechu i winy człowieka

Przez Niego możemy poznać i przeżywać Bożą miłość i plan dla naszego życia. Zasłużyliśmy na to, byśmy sami zapłacili za swój grzech. Problem polega na tym, iż karą jest śmierć. Jednak - pomimo naszego grzechu - kochający Ojciec posłał jedynego Syna, aby rozwiązać nasz problem. Chrystus przyjął na siebie należną nam karę tak, byśmy nie musieli umierać w oddzieleniu od Boga. Na krzyżu Jezus wziął na siebie wszystkie nasze grzechy i w pełni za nie zapłacił. 

Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas do Boga przyprowadzić” (1 List Piotra 3, 18)

„(...) Nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas” (List do Tytusa 3, 5). 

Dzięki śmierci Jezusa na krzyżu nasz grzech nie musi już dłużej oddzielać nas od Boga. 

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (Ewangelia wg Jana 3, 16). 

Jezus nie tylko umarł za nasze grzechy, ale i powstał z martwych (1 Listo do Koryntian 15, 3-6). W ten sposób udowodnił ponad wszelką wątpliwość, że ma prawo obiecać życie wieczne -- że jest Synem Bożym i jedynym pośrednikiem, przez którego możemy poznać Boga. To dlatego Jezus powiedział: 

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie
(Ewangelia wg Jana 14, 16). 

Porzućmy bezskuteczne próby dotarcia do Boga o własnych siłach -- Jezus pokazuje nam, w jaki sposób już teraz możemy nawiązać z Nim przyjaźń. Mówi do każdego z nas:

Przyjdźcie do mnie”. „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie -- niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza” (Ewangelia wg Jana 7, 37-38). 

To miłość do nas spowodowała, że Jezus zniósł cierpienie krzyża. A teraz zaprasza nas, byśmy przyszli do Niego i zawarli z Bogiem osobistą więź. Jednak nie wystarczy tylko wiedzieć o tym, co Jezus dla nas zrobił i co nam oferuje.

Aby nawiązać przyjaźń z Bogiem, trzeba osobiście zaprosić Go do naszego życia.

Zasada czwarta: 

Każdy człowiek musi osobiście zaprosić Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana

W Biblii jest napisane: 

Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, 
którzy wierzą w imię Jego” (Ewangelia wg Jana 1, 12).

Przyjmujemy Pana Jezusa przez wiarę. Pismo Święte mówi: 

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga:
nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił
” (List do Efezjan 2, 8-9).

Przyjęcie Jezusa oznacza uznanie, że jest On Synem Bożym, za którego się podawał, a następnie zaproszenie Go, aby prowadził nas i kierował naszym życiem. Jezus powiedział: 

Ja przyszedłem po to, abyście mieli życie i mieli je w obfitości” (Ewangelia wg Jana 10, 10).

 Oto zaproszenie Jezusa -- On powiedział: 

Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę
z nim wieczerzał, a on ze Mną
” (Objawienie św. Jana 3, 20).

Czy chcesz odpowiedzieć na to zaproszenie? Powiedz o tym Bogu w modlitwie! Bóg zna intencje twojego serca i nie zależy Mu na starannie dobranych słowach. Jeśli nie wiesz, jak się modlić, przedstawiona poniżej przykładowa modlitwa pomoże Ci wyrazić to, co czujesz: 

Panie Jezu, chcę Cię poznać. Chcę, abyś wszedł w moje życie. Dziękuję, że umarłeś na krzyżu za mój grzech, abym mógł doświadczyć pełni Twojego przebaczenia i akceptacji. Tylko Ty możesz uzdolnić mnie do przemiany w taką osobę, jaką mam być zgodnie z Twoim zamysłem. Dziękuję Ci za to, że mi przebaczyłeś moje grzechy i że dajesz mi życie wieczne. Powierzam Ci swoje życie. Proszę, uczyń z nim, co zechcesz. Amen”. 

Jeśli szczerze zaprosiłeś Pana Jezusa do swojego życia, On wszedł w nie, tak jak obiecał. W ten sposób zawarłeś osobistą więź z Bogiem. Teraz rozpoczynasz trwającą całe życie podróż pełną zmian i rozwoju. Będziesz poznawać Boga coraz lepiej przez czytanie Biblii, modlitwę oraz spotkania z innymi chrześcijanami.

Właśnie zaprosiłam/zaprosiłem Pana Jezusa do swojego życia (pomocne informacje)…

 Powiedz nam o tym! 

Zastanawiam się nad zaproszeniem Jezusa do swojego życia, ale wcześniej chciałabym/chciałbym uzyskać odpowiedź na nurtujące mnie pytanie…

 Napisz do nas! 

Zobacz 4 Prawa Duchowego Życia, malowane piaskiem: